Stanovy spolku

STANOVY ”PROTI PROUDU, z.s.”

Čl. 1

Název a sídlo

 1. Název spolku je: ”Proti proudu, z.s.” (dále jen ”spolek”).
 2. Sídlem spolku je: Mladočov 2, 57001 Litomyšl

Čl. 2

Statut spolku

 1. Spolek je právnickou osobou.
 2. Charakter spolku — spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů založený podle zákona č. č. 304/2013 Sb. v němž se sdružují členové na základě společného zájmu.

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

 • Podporovat iniciativy dětí a mládeže, zaměřené na zvýšení kulturní a společenské úrovně, jejich formování po fyzické, psychické i sociální stránce, tak aby se kompenzovaly negativní vlivy současné civilizace. V oblasti tance, hudby, sportu, tělovýchovy, turistiky, sociální a politické kultury, ochrany mládeže, vzdělávání se zaměřením na efektivní a smysluplné využívání volného času. Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
 • Správa, provoz, údržba a zvelebování areálu rekreačního zařízení Mladočov v k.ú. Mladočov v obci Poříčí u Litomyšle. Činnost je zaměřena na poskytování ubytovacích, stravovacích a sociálních služeb a doplňkových služeb neziskovým způsobem na vysoké profesionální úrovni.
 • Využívání areálu pro rekreační a turistické účely zejména pro členy, neziskové organizace, školy, školky, zájmové organizace, sportovní kluby a spolky ve východočeském kraji a v Mikroregionu Toulovcovy maštale.
 • Poskytovat zdravotně oslabeným dětem - zejména z míst postižených exhalacemi - rekreační pobyt ve zdravém prostředí při zajištění komplexního výchovného programu.
 • Dětem ze sociálně slabších rodin poskytovat při rekreačním pobytu finanční zvýhodnění s případnou dotací v rámci možností střediska.
 • Organizovat a připravovat projekty a aktivity s cílem zkvalitnění života seniorů a jiných sociálně ohrožených skupin.
 • Spolupracovat s organizacemi podobného zaměření a předávat si zkušenosti.

Formy činnosti

Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

 • Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech podpory zdravého životního stylu a aktivního, smysluplného trávení volného času, zejména:
  • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)
  • provozování zájmových činností a programových výchovně vzdělávacích bloků pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež
  • organizování nárazových akcí a poskytování dlouhodobých pobytových akcí pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež
  • organizování činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních fondů, evropských fondů, nadací, členských příspěvků, sbírek, vlastní činnosti i jiným způsobem, tak aby organizované projekty a služby byly kvalitní z hlediska materiálního zabezpečení a zároveň nebyly pro jejich účastníky z důvodu finanční náročnosti nedostupné
  • osvětová činnost
 • Další formy a konkretizaci činnosti stanoví výbor spolku.

Čl. 4

Členství

 1. Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým bydlištěm na území ČR, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. Přihlášku ke členství přijímá rada spolku, která rozhoduje o přijetí za člena. Dokladem členství je písemná přihláška.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 5. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi sdružení,
  2. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení povinností člena,
  3. nezaregistrováním se do stanoveného termínu,
  4. úmrtím člena sdružení nebo zánikem sdružení.
 6. Člen má právo:
  1. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  2. účastnit se jednání členské schůze.
  3. volit orgány spolku a být do nich volen (od 18let)
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
  5. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti
  6. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 7. Člen má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku
  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  4. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
  5. svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst spolku
  6. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

Čl. 5

Orgány spolku

 1. členská schůze
 2. výbor spolku
 3. předseda spolku

Čl. 6

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
 3. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor spolku svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku
 4. Členská schůze zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov,
  2. volí členy výboru,
  3. stanovuje výši členských příspěvků a koncepci činnosti spolku na další období,
  4. rozhoduje o zrušení spolku.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Klubíčka.

Čl. 7

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor spolku řídí jeho činnost v období mezi zasedáními členské schůzi.
 2. Členství ve výboru spolku vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
 3. Výbor má nejméně tři členy.
 4. Volební období trvá maximálně 4 roky.
 5. Výbor spolku:
  1. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  2. koordinuje činnost spolku,
  3. svolává členskou schůzi,
  4. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
  5. rozhoduje o přijetí za člena spolku
 6. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
 7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 8

Předseda

 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolku navenek. Předseda spolku je statutárním orgánem sdružení, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
 2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výkonného výboru a plynulý chod sdružení.
 3. Předseda uzavírá dohody, smlouvy, smlouvy o pracovních poměrech pro spolek.
 4. Předsedu volí výbor spolku.

Čl. 9

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací, hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a využívá tento majetek stejně jako schopnosti a dovednosti svých členů k dosažení cílů spolku.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. příjmy z pronájmu majetku spolku
  2. příjmy za ubytovací služby v souvislosti s trávením volného času dětí a mládeže
  3. dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  4. členské příspěvky
  5. dotace a granty

Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 1. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku.

Čl. 10

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a instituce s podněty, stížnostmi, žádostmi.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 3. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 5. února 2014. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u Ministerstva vnitra ČR.

 

V Litomyšli dne 5.února 2014