Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro pobyt a stravu v RZ Mladočov

1. Objednávka pobytu

 • V případě zájmu o pobyt v rekreačním zařízení Mladočov (dále jen RZ) zašlete řádně vyplněnou a podepsanou objednávku co nejdříve na naši adresu. Teprve po jejím obdržení se pro nás Vaše objednávka stává závaznou.
 • Objednat pobyt je možné písemnou formou nebo na naší internetové stránce.
 • Objednávku Vám písemně potvrdíme a provedeme předběžnou kalkulaci Vašeho pobyt podle platného ceníku našich služeb

2. Úhrada akce

 • Úhrada pobytu se uskuteční při zahájení Vašeho pobytu odpovědnému zástupci provozovatele.
 • Společnost má právo před zahájením objednané akce požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% ve prospěch účtu 668098001/2400 na základě vystavené faktury. Doplatek se v tomto případě uskuteční při zahájení akce viz bod 2.1
 • Před zahájením akce vybere zástupce společnosti zálohu ve výši 1.000,- Kč, která bude použita na úhradu ztrát nebo opravu poškozeného majetku RZ. Po skončení pobytu bude záloha, v případě, že k výše uvedenému nedošlo, vrácena v plné výši.
 • Ztráty a poškození majetku bude účtováno podle platného ceníku.
 • Pedagogický doprovod (organizátor pobytu) má po celou dobu konání akce stravu zdarma. Tato sleva platí pouze ve školním roce - vždy pro jednu osobu na 15 dětí.

3. Stornovací podmínky

 • Jakékoli změny z Vaší strany (změna termínu, počtu účastníků, zrušení plánované akce) je možné provést pouze písemně na naši adresu, případně na e-mail: info@heurekaok.cz
 • Při zrušení závazné objednané akce je nutné uhradit společnosti účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho vznikly. Společnost má právo odečíst stornovací poplatek z předem zaplacené zálohy.

4. Stornovací poplatky

 • Při účasti nižšího počtu rekreantů než bylo uvedeno v objednávce
  • 50% z ceny stravného
 • Při zrušení pobytu
  • Do 30 dnů před zahájením akce 200,- Kč
  • 30 a méně dnů před zahájením akce 50% ze zaplacené zálohy

5. Strava při konání akce

 • Do objednávky uveďte první a poslední jídlo Vašeho pobytu a typ penze, který jste si vybrali - POP, PP, PP + svačiny. Časový režim výdeje bude dohodnut po Vašem příjezdu se správcem RZ.
 • V ceně stravného je započítán denní pitný režim.
 • Dohodnutý časový plán je nutné přesně dodržovat.
 • Zvláštní požadavky na skladbu stravy jednotlivce nebo skupiny (vegetariánství, bezlepková dieta, makrobiotická strava apod.) je nutné uvést do objednávky. V takovém případě si vyhrazujeme právo na zvýšení ceny stravného.

6. Organizace pobytu

 • Při Vašem pobytu v RZ jsou veškeré organizační, provozní a technické záležitosti konzultovány se správcem.
 • Po příjezdu si organizátor pobytu převezme od správce chatky (pokoje), inventář, bude seznámen s ubytovacím řádem, kterým jsou rekreanti povinni se řídit a předá správci seznam účastníků akce s adresou a datem narození.

7. Všeobecná ustanovení

 • Podpisem závazné objednávky potvrzuje organizátor pobytu, že jsou mu podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
 • Osobou oprávněnou jednat jménem společnosti je Vladimír Mauer nebo pověřený správce RZ.

 

V Mladočově 31.10.2001
Vladimír Mauer v.r.

 

Všeobecné podmínky pro pobyt a stravu v RZ Mladočov ke stažení (PDF)

Všeobecné podmínky pro pobyt a stravu v RZ Mladočov ke stažení (DOC)